BASES COSPLAY

Atenent-se al Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminalment prohibit que els participants utilitzin en la seva actuació armes de foc, de metall i altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a la confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Està prohibit també l’ús d’elements perillosos per a la integritat física de les persones com el material pirotècnic o inflamable. Només es permetran imitacions d’armes de plàstic, cartró i altres material que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic.

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies En savoir plus
ACCEPTAR