Avís Legal

1. Objecte i Informació General

El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web www.incatis.cat (des d’ara, “la Web”), que INCATIS, S.L. (en endavant: “INCATIS”) posa a la disposició dels usuaris (des d’ara el/els “Usuari(s)”), en la seva qualitat de titular i gestora de la Web. Les dades d’INCATIS són les següents: Denominació: INCATIS, S.L. C.I.F.: B-17456690 Adreça: Passeig General Mendoza, nº 1, CP 17002, Girona. Correu Electrònic: info@incatis.cat Registre: inscrita en el Registre Mercantil volum 848, foli 184, fulla GI-16191, amb data 17/12/2007, amb el número de registre Girona, T848F187. Aquest Avís Legal regeix l’accés i ús de la Web. No obstant l’anterior, la utilització d’espais o serveis continguts en la Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, haurien de complir-se igualment les condicions que corresponguin les quals s’informaran degudament. INCATIS es reserva el dret d’en qualsevol moment completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, entenent-se que la mera publicació de tals canvis en la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2. Drets i obligacions de l’Usuari

L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús vigents a cada moment, pel que aquests han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d’Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal. Per a l’accés als serveis de la Web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per a contractar. La utilització dels serveis oferts en la Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís Legal de la Web. L’Usuari que accedeix a la Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin a cada moment. Tanmateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti. Així, l’Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració alguna dels continguts de la Web, a excepció de les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de forma alguna la seva integritat o funcionament. INCATIS podrà suprimir o suspendre l’accés a la Web a l’Usuari que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi a INCATIS.

3. Exclusió de Responsabilitat

INCATIS es reserva el dret a interrompre l’accés al Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. INCATIS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació. INCATIS no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats de fallades en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Servei de la Web o per causes de Força Major.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial. Hipervincles

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat d’INCATIS o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa i que figuren com autors o titulars dels drets. En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit d’INCATIS o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i la Web (des d’ara l’“hipervincle”) haurien de comptar amb l’autorització expressa d’INCATIS i complir les condicions següents: L’hipervincle únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici de la Web, o a l’instant concret que autoritzi INCATIS; No es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web; No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre INCATIS, els seus directius, persones i els seus productes i/o serveis; No es declararà ni es donarà a entendre que INCATIS ha autoritzat l’hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hipervincle; Excepció feta d’aquells que formin part del mateix hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a INCATIS. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre INCATIS i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’INCATIS dels seus continguts o serveis.

5. Foros

El usuario se compromete a utilizar los Foros existentes y realizar comentarios que no deberán ser contrarios a la Ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, o afectar a la dignidad de las personas. INCATIS no realiza un control previo de los comentarios de los Foros, no obstante se reserva el derecho de cancelar en cualquier momento y sin previo aviso la actividad de cualquier internauta o usuario en la web que contravenga lo estipulado en la presente cláusula y Aviso Legal.

6. Protección de Datos

INCATIS, cumple todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos personales, y todos los datos bajo nuestra responsabilidad, vienen siendo tratados de acuerdo con las exigencias legales. El detalle en relación a protección de datos lo encontrará en la Política de Privacidad y, en caso necesario en las cláusulas de protección de datos que puedan existir en aquellos lugares de la Web en donde se soliciten datos personales.

7. Cookies

En relación a las cookies consulte la política de cookies en este enlace.

8. Ley aplicable

El presente Aviso Legal se rige por la ley española. Para los casos que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, ambas partes, con renuncia expresa de cualquier otro que les pudiera corresponder, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Girona (Cataluña).

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR